Welcome to Fresno Buddhist Temple


AMIDA KYO

(bell)○ ○
#BUSSETSU AMIDA KYO

#NYO ZE GA MON * ICHI JI BUTSU ZAI * SHA E KOKU * GI JU KI KKO DOKU ON * YO DAI BI KU SHU * SEN NI HYAKU GO JYU NIN KU * KAI ZE DAI A RA KAN * SHU SHO CHI SHIKI *  CHO  RO SHA RI HOTSU * MA KA MOK-KEN REN * MA KA KA SHO  * MA KA KA SEN NEN * MA KA KU CHI RA *RI HA  TA  * SHIJ RI HAN DA GA * NAN DA * A NAN DA * RA GO  RA  *KYO BON HA DAI * BIN ZU RU HA RA DA * KA RU  DA  I * MA KA KO HIN NA * HA KU RA * A NU RU  DA  * NYO ZE TO * SHO DAI DE SHI * BYO SHO BO SATSU * MA KA  SATSU * MON JU SHI RI HO 0 JI * A IT TA BO SATSU * KEN DA KA DAI BO  SATSU  * JYO SHO JIN BO SATSU * YO  NYO  ZE TO * SHO DAI BO SATSU * GYU SHAKU DAI KAN IN TO *  MU  RYO SHO TEN * DAI SHU KU *

* NI  JI BUTSU GO * CHO RO SHA RI HOTSU * JYU ZE SAI HO *  KA  JYU MAN NOKU BUTSU DO * U SE KAI * MYO WATSU GOKU RAKU *  GO  DO U BUTSU * GO A MI DA * KON GEN ZAI SEP PO *  SHA  RI HOTSU * HI DO GA KO * MYO I GOKU RAKU * GO KOKU SHU JYO * MU U SHU KU * TAN JYU SHO RAKU * KO MYO GOKU RAKU * 

* U  SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * SHICHI JYU RAN JYUN * SHICHI  JYU  RA MO * SHICHI JYU GO JU * KAI ZE SHI HO * SHU SO  I  NYO * ZE KO HI KOKU * MYO WATSU GOKU RAKU * U SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * U SHIP PO CHI * HAK  KU  DOKU SUI * JYU MAN GO CHU * CHI TAI JUN NI * KON SHA

* FU  JI * SHI HEN KM DO * KON GON RU RI * HA RI GO  JO  * JO U RO KAKU * YAKU I KON GON RU RI * HA RI  SHA  KO * SHAKU SHU ME NO * NI GON JIKI SHI * CHI CHU REN  GE  * DAI NYO SHA RIN * SHO SHIKI SHO KO * O SHIKI O KO *  SHAKU  SHIKI SHAK KO * BYAKU SHIKI BYAK KO * MI MYO KO KETSU * SHA  RI  HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO  GON  *  U  SHA RI HOTSU * HI BUK KOKU DO * JO SA TEN GAKU * O  GON  I JI * CHU YA ROKU JI * NI U MAN DA RA KE *  GO  KOKU SHU JO * JO I SHO TAN * KAKU I E KOKU * JO SHU  MYO KE * KU YO TA HO * JYU MAN NOKU BUTSU * SOKU I  JIKI  JI * GEN TO HON GOKU * BON JIKI KYO GYO * SHA RI HOTSU *  GOKU  RAK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON *  BU  SHI SHA RI HOTSU * HI KOKU JO U * SHU JU KI MYO *  ZAS  SHIKI SHI CHO * BYAK KO KU JYAKU * O MU SHA RI * KA 

RYO  BIN GA * GU MYO SHI CHO * ZE SHO SHU CHO * CHO YA  ROKU  JI * SUI WA GE ON * GO ON EN CHO * GO KON GO  RIKI  * SHICHI BO DAI BUN * HAS SHO DO BUN * NYO ZE TO HO *  GO  DO SHU JO * MON ZE ON NI * KAI SHITSU NEN BUTSU * NEN  PO  NEN SO * SHA RI HOTSU * NYO MOTSU I SHI CHO * JITSU ZE 

ZAI  HO SHO SHO * SHO I SHA GA * HI BUK KOKU DO * MU  SAN  MAKU SHU * SHA RI HOTSU * GO BUK KOKU DO * SHO MU SAN  MAKU  DO SHI MYO * GA KYO U JITSU * ZE SHO SHU CHO * KM  ZE  A MI DA BUTSU * YOKU RYO HO ON SEN RU * HEN GE  SHO  SA * SHA RI HOTSU * HI BUK KOKU DO * MI FU SUI DO *

SHO  HO GO JU * GYU HO RA MO * SUI MI MYO ON * HI  NYO  HYAKU SEN JU GAKU * DO JI KU SA * MON ZE ON SHA *  KAI  JI NEN JO * NEN BUTSU NEN PO * NEN SO SHI SHIN * SHA  RI  HOTSU * GO BUK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO  GON 

(bell)○ ○ ○  

#SHA  RI HOTSU * O NYO I UN GA * HI BUTSU GA KO * GO A MI DA * SHA RI HOTSU * HI BUTSU KO MYO MU RYO * SHO  JIP  PO KOKU * MU SHO SHO GE * ZE KO GO I A MI  DA  * U SHA RI HOTSU * HI BUTSU JU MYO * GYU GO NIN MIN *  MU  RYO MU HEN * A SO GI KO * KO MYO A MI DA * SHA  RI HOTSU * A MI DA BUTSU * JO BUTSU I RAI * O KON  JIK  KO * U SHA RI HOTSU * HI BUTSU U MU RYO MU HEN *  SHO  MON DE SHI * KAI A RA KAN * HI ZE SAN JU * SHI  SHO  NO CHI * SHO BO SAS SHU * YAKU BU NYO ZE * SHA RI  HOTSU  * HI BUK KOKU DO * Jo JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON * 

* U  SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * SHU JO SHO JYA * KAI  ZE  A BI BAC CHI * GO CHU TA U * IS SHO FU SHO *  GO  SHU JIN TA * HI ZE SAN JU * SHO NO CHI SHI * TAN  KA  I MU RYO MU HEN * A SO GI KO SETSU * SHA RI HOTSU * SHU JO MON SHA * O TO HOTSU GAN * GAN SHO HI KOKU * SHO  I SHA GA * TOKU YO NYO ZE * SHO JO ZEN NIN * KU  E  IS SHO * SHA RI HOTSU * FU KA I SHO ZEN GON * FUKU  TOKU  IN NEN * TOKU SHO HI KOKU *  SHA  RI HOTSU * NYAKU U ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * MON SETSU A MI DA BUTSU * SILO JI MYO GO * NYAKU ICHI NICHI * NYAKU NI NICHI  * NYAKU SAN NICHI * NYAKU SHI NICHI * NYAKU GO NICHI * NYAKU ROKU NICHI *  NYAKU  SHICHI NICHI * IS SHIN FU RAN * GO NIN RIN MY()JU JI *  A  MI DA BUTSU * YO SHO SHO JU * GEN ZAI GO ZEN * ZE  NIN  JU JI * SHIN PU TEN DO * SOKU TOKU O JO * A MI  DA  BUTSU * GOKU RAK KOKU DO

* SHA RI HOTSU * GA KEN ZE RI * KO  SETSU SHI GON * NYAKU U SHU JO * MON ZE SES SHA * O  TO  HOTSU GAN * SHO HI KOKU DO *  SHA  RI HOTSU * NYO GA KON JYA * SAN DAN A MI DA BUTSU *  FU  KA SHI GI KU DOKU * TO BO YAKU U * A SHUKU BI  BUTSU  * SHU MI SO BUTSU * DAI SHU MI BUTSU * SHU MI KO BUTSU * MYO  ON BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU  O  GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI  SEN  SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU *  SHO  GO NEN GYO * 

SHA  RI HOTSU * NAN PO SE KAI * U NICHT GAT-TO BUTSU * MYO  MON  KO BUTSU * DAI EN KEN BUTSU * SHU MI TO BUTSU * MU RYO  SHO  JIN BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU  O  GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI  SEN  SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE  SHO SAN FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU *  SHO  GO NEN GYO

*  SHA  RI HOTSU * SAI HO SE KAI * U MU RYO JU BUTSU * MU  RYO  SO BUTSU * MU RYO DO BUTSU * DAI KO BUTSU * DAI MYO BUTSU *  HO  SO BUTSU * JO KO BUTSU *NYO ZE TO * GO GA SHA SHU * SHO  BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU  SAN  ZEN * DAI SEN SE KM * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU  JO  * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS  SAI  SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO

*  SHA  RI HOTSU * HOP PO SE KAI * U EN KEN BUTSU * SAI SHO ON  BUTSU * NAN SHO BUTSU * NIS SHO BUTSU * MO MYO BUTSU * NYO ZE  TO  * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO  JO  ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI * SETSU JO  JITSU  GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA  SHI  GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * 

SHA  RI HOTSU * GE HO SE KAI * U SHI SHI BUTSU * MYO MON  BUTSU  * MYO KO BUTSU * DATSU MA BUTSU * HO DO BUTSU * JI HO BUTSU *  NYO  ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU *  SUI  KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI *  SETSU  JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN *FU  KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN  GYO

 *  SHA  RI HOTSU * JO HO SE KM * U BON NON BUTSU * SHUKU O  BUTSU  * KO JO BUTSU * KO KO BUTSU * DAI EN KEN BUTSU * ZAS SHIKI  HO  KE GON SHIN BUTSU * SHA RA JU O BUTSU * HO KE TOKU  BUTSU  * KEN IS SAI GI BUTSU * NYO SHU MI SEN BUTSU * NYO ZE  TO  * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO  JO  ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KM * SETSU JO  JITSU  GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA  SHI  GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * 

* SHA  RI HOTSU * O NYO I UN GA * GA KO MYO I * IS SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * SHA RI HOTSU * NYAKU U ZEN  NAN  SHI * ZEN NYO NIN * MON ZE SHO BUTSU SHO SETSU MYO * GYU  KYO  MYO SHA * ZE SHO ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * KAI I  IS  SAI SHO BUTSU * GU SHO GO NEN * KAI TOKU FU TAI TEN * O  A NOKU TA RA * SAN MYAKU SAN BO DAI * ZE KO SHA  RI  HOTSU * NYO TO KAI TO * SHIN JU GA GO * GYU-SHO-BUS  SHO  SETSU * SHA RI HOTSU * NYAKU U NIN * I HOTSU GAN * KON HOTSU  GAN  * TO HOTSU GAN * YOKU SHO A MI DA BUK KOKU SHA * ZE SHO NIN TO * KAI TOKU FU TAI TEN * O A NOKU TA RA * 

SAN  MYAKU SAN BO DAI * O HI KOKU DO * NYAKU I SHO * NYAK  KON  JO * NYAKU TO SHO * ZE KO SHA RI HOTSU * SHO ZEN NAN  SHI  * ZEN NYO NIN * NYAKU U SHIN JYA * O TO HOTSU GAN *  SHO  HI KOKU DO

*  SHA  RI HOTSU * NYO GA KON JYA * SHO SAN SHO BUTSU * FU KA SHI  GI KU DOKU * HI SHO BUT TO * YAKU SHO SETSU GA * FU  KA  SHI GI KU DOKU * NI SA ZE GON * SHA KA MU NI  BUTSU  * NO I JIN NAN * KE U SHI JI * NO O SHA BA  KOKU  DO * GO JYOKU AKU SE * KO JYOKU * KEN JYOKU * BON NO JYOKU *  SHU  JYO JYOKU * MYO JYOKU CHU * TOKU A NOKU TA RA * SAN MYAKU SAN  BO DAI * I SHO SHU JO * SETSU ZE IS SAI SE KEN *  NAN  SHIN SHI HO * SHA RI HOTSU * TO CHI GAO * GO JYOKU  AKU  SE * GYO SHI NAN JI * TOKU A NOKU TA RA * SAN MYAKU  SAN  BO DAI * I IS SAI SE KEN * SES- SHI NAN SHIN  SHI  HO * ZE I JIN NAN

* BUS SETSU SHI KYO I * SHA RI HOTSU * GYU  SHO BI KU * IS SAI SE KEN * TEN NIN A SHU RA  TO  * MON BUS SHO SETSU * KAN GI SHIN JU * SA RAI NI KO

* BUS SETSU A MI DA KYO  (bell)○

#NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

#GAN NI SHI KU DO KU

BYO DO SE IS SAI

DO HOtsu BO DA-I SHIN

OU JOu A-A-AN RAku KOku