Welcome to Fresno Buddhist Temple


Shoshinge


Ki myo mu ryo ju nyo rai
Na mu fu ka shi gi ko
Ho zo bo satsu in ni ji
Zai se ji sai o bus-sho

To ken sho butsu jo do in
Koku do nin den shi zen maku
Kon ryu mu jo shu sho gan
Cho hotsu ke u dai gu zei
 
Go ko shi yui shi sho ju
Ju sei myo sho mon jip-po
Fu ho mu ryo mu hen ko
Mu ge mu tai ko en no
 
Sho jo kan gi chi e ko
Fu dan nan ji mu sho ko
Cho nichi gak-ko sho jin setsu
Is-sai gun jo mu ko sho
 
Hon gan myo go sho jo go
Shin shin shin gyo gan ni in
Jo to gaku sho dai ne han
His-shi metsu do gan jo ju
 
Nyo rai sho i ko shus-se
Yui setsu mi da hon gan kai
Go joku aku ji gun jo kai
O shin nyo rai nyo jitsu gon
 
No hotsu ichi nen ki ai shin
Fu dan bon no toku ne han
Bon jo gyaku ho sai e nyu
Nyo shu shi nyu kai ichi mi
 
Ses-shu shin ko jo sho go
I no sui ha mu myo an
Ton nai shin zo shi un mu
Jo fu shin jitsu shin jin ten
 
Hi nyo nik-ko fu un mu
Un mu shi ge myo mu an
Gyaku shin ken kyo dai kyo ki
Soku o cho zetsu go aku shu
 
Is-sai zen maku bon bu nin
Mon shin nyo rai gu zei gan
Butsu gon ko dai sho ge sha
Ze nin myo fun da ri ke-
 
Mi da butsu hon gan nen butsu
Ja ken kyo man naku shu jo
Shin gyo ju ji jin ni nan
Nan chu shi nan mu ka shi

In do sai ten shi ron ge
Chu ka jichi iki shi ko so
Ken dai sho ko se sho i
Myo nyo rai hon ze o ki
 
Sha ka nyo rai ryo ga sen
I shu go myo nan ten jiku
Ryu ju dai ji shut-to se
Shitsu no zai ha u mu ken
 
Sen zetsu dai jo mu jo ho
Sho kan gi ji sho an raku
Ken ji nan gyo roku ro ku
Shin gyo i gyo shi do raku
 
Oku nen mi da butsu hon gan
Ji nen soku ji nyu hitsu jo
Yui no jo sho nyo rai go
O ho dai hi gu zei on
 
Ten jin bo Satsu zo ron setsu
Ki myo mu ge ko nyo rai
E Shu ta ra ken shin jitsu
Ko sen o cho dai sei gan
 
Ko-yu hon gan riki e ko
I do gun jo sho is-shin
Ki nyu ku doku dai ho kai
Hitsu gyaku nyu dai e shu shu
 
Toku shi ren ge zo se kai
Soku sho shin nyo hos-sho jin
Yu bon no rin gen jin zu
Nyu sho ji on ji o ge
 
Hon shi don ran ryo ten shi
Jo ko ran sho bo satsu rai
San zo ru shi ju jo kyo
Bon jo sen gyo ki raku ho
 
Ten jin bo satsu ron chu ge
Ho do in ga ken sei gan
O gen ne ko yu ta riki
Sho jo shi in yui shin jin
 
Waku zen bon bu shin jin potsu
Sho-chi sho-ji soku ne hon
His-shi mu ryo ko myo do
Sho-u shu jo kai fu ke
 
Do shaku kes-sho do nan sho
Yui myo jo do ka tsu nyu
Man zen ji riki hen gon shu
En man toku go kan sen sho
 
San-pu san shin ke on gon
Zo matsu ho metsu do-hi in
Is-sho zo aku chi gu zei
Shi an nyo gai sho myo ka
 
Zen do doku myo bus-sho I
Ko ai jo san yo gyaku aku
Ko myo myo go ken in nen
Kai-nyu hon gan dai-chi kai
 
Gyo-ja sho-ju kon go shin
Kyo-ki ichi nen so o go
Yo-I dai to gyaku san nin
Soku sho hos-sho shi jo raku
 
Gen shin ko kai ichi dai kyo
Hen ki an nyo kan is-sai
Sen zo shu shin han sen jin
Ho ke ni do sho ben ryu
 
Goku ju aku nin yui sho butsu
Ga yaku zai-hi ses-shu chu
Bon no sho gen sui fu ken
Dai-hi mu ken jo sho ga
 
Hon shi gen ku myo buk-kyo
Ren min zen maku bon bu nin
Shin shu kyo sho ko hen shu
Sen jaku hon gan gu aku se
 
Gen rai sho-ji rin den ge
Ket-chi gi jo I sho shi
Soku nyu jaku jo mu I raku
Hit-chi shin jin I no nyu
 
Gu kyo dai ji shu shi tou
Jo sai mu hen goku joku aku
Do zoku ji shu gu do shin
Yu-I ka shin shi ko so se-tsu